Ψηφιακές ακτινογραφίες

Στην «Κουνέλλας Ιατρική» όλες οι εξετάσεις γίνονται με ψηφιακή απεικόνιση και επεξεργασία της εικόνας, που είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα στον τομέα της Ακτινολογίας. Για να καταλάβουμε πως μπορεί να μας προστατέψει η ψηφιακή ακτινογραφία από την ακτινοβολία που εισπράττουμε καθημερινά (και συγκεντρωτικά) θα πρέπει να δούμε τι ουσιαστικά αλλάζει στον τρόπο λήψης της ακτινογραφίας.

 

Ο πλέον σημαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος έκθεσης. Με τις συμβατικές ακτινογραφίες χρειαζόμαστε περίπου 4-5 sec έκθεσης στην ακτινοβολία για τη λήψη μιας και μόνης ακτινογραφίας. Η ψηφιακή ακτινογραφία μειώνει το χρόνο έκθεσης στο 0,25-0,04 sec.

 

Επίσης μετά την λήψη, η εικόνα επεξεργάζεται στο Computer όπου μπορούμε να αλλάξουμε την αμαύρωση και την φωτεινότητα ή να προβάλλουμε περισσότερο τα οστά ή τα μαλακά μόρια. Για παράδειγμα στην ακτινογραφία Θώρακος έχουμε την δυνατότητα να απομονώσουμε το πνευμονικό παρέγχυμα από τις πλευρές ή αντίστροφα και έτσι να έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες με μικρότερη δόση ακτινοβολίας. Ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο μηδενισμός των επαναλήψεων των ακτινογραφιών.